زندگی را زیبا دیدن ؟

چگونه باید دید ؟

چگونه باید بود؟

هر زمان که به زیبایی زندگی می اندیشم علامت سوال بزرگی می بینم که توان یافتن پاسخش را ندارم , سوالی که جوابش ...

اگر میدانی جوابم را بده

بگو

گوشهایم منتظرند...